จังหวัดนครปฐมภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

วัดห้วยตะโก จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

วัดห้วยตะโก เป็นวัดเก่าแก่อายุประมาณ 100 กว่าปี ตั้งอยูที่ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และมีวิหารหลวงพ่อหิน เป็นวิหารที่เก่าแก่ชาวตำบลพะเนียดให้ความเคาระนับถือเป็นอย่างมาก

วัดห้วยตะโก

วัดห้วยตะโกสันนิษฐานว่า เคยเป็นวัดเก่าแก่มาก่อน ต่อมา พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้เข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดห้วยตะโก ท่านมีความสนใจศิลปะเขมร ท่านจึงมีแนวคิดที่จะผสมผสานรูปแบบศิลปะดังกล่าวเข้ามาไว้ในวัด โดยเฉพาะอุโบสถหลังใหม่นี้ ท่านได้แนวคิดมาจากบรรณาลัยของปราสาทหินพนมรุ้ง นอกจากนี้ท่านยังพยายามจะให้วัดห้วยตะโกเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ที่ให้ความรู้ อาทิ เตาเผาสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นมุมที่จัดเป็นสถานที่ผลิตอิฐเพื่อนำมาก่อสร้างโบสถ์องค์ปัจจุบัน มุมวาดลายไทย เป็นต้นภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294